Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3003
Kurumsal E-Posta halildemir  siirt.edu.tr
E-Posta halildemir72  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:14:32

Prof.Dr. HALİL DEMİR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı
Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Halil DEMİR

2. Doğum Tarihi: 1966

3. Ünvanı : Prof. Dr.  

4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Gıda Mühendisliği

ODTÜ Gaziantep kampüsü

1991

Yüksek Lisans

Biyokimya

Harran Üniversitesi

1998

Doktora

Kimya

İstanbul Teknik Üniversitesi

2005
5. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi :  2006

Doçentlik Tarihi :        2014

Profesörlük Tarihi:          2020


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

      1. Potasyum Pentaborat Tetrahidratın Kristalizasyonunun Akışkan Yatakta İncelenmesi. Harran üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orhan Baytar, 2010.

       2. Durgun ortam tek kristal sisteminde çeşitli safsızlıkların borik asit ve boraks pentahidratın nüklei oluşumuna ve büyümesine etkisinin incelenmesi, Siirt Üniversitesi, Fesih Atku, 2019.

      3.  Polimer destekli Co-B ve Co-Cu-B katalizlerinin NaBH4'ün hidrolizine etkisi, Siirt Üniversitesi, Yalçın Kaya, 2020. 

     4. Alkali genleştirilmiş perlit ve alkali perlit kullanılarak metilen mavisinin yanıt yüzey yöntemiyle incelenmesi, Siirt Üniversitesi, Zafer KAhraman, 2020.

     5. Grafen oksit destekli Co-B ve Co-Mo-B katalizörleri kullanılarak potasyum borhidrürden hidrojen üretimi, Siirt Üniversitesi, Abdurrahman Karabulut, 2021.

       

 6.2. Doktora Tezleri

 ….

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. Halil Demir, Thermal decomposition kinetics of sodium perborate tetrahydrate to sodium metaborate using model-fitting and model-free methods, Korean J. Chem. Eng., Vol. 28, No. 10, 2002-2008, 2011.

2. Cafer Saka, Ömer Şahin, Halil Demir and Mustafa Kahyaoğlu, Removal of Lead(II) from Aqueous Solutions using Pre-boiled and Formaldehyde-Treated Onion Skins asNew Adsorbent, Separation                    Science and Technology, 46: 1–11, 2011.

3. Hacer Dolas, Omer Sahin,, Cafer Saka and Halil Demir, A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on surface area and pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Engineering Journal, Volume 166, Issue 1, 191-197, 2011.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.10.061

4. Ömer Sahin, Hacer Dolas, Mustafa Kaya, Mehmet Sait Izgi, Halil Demir, Hydrogen production from sodium borohydride fuel cells in presence of electrical field, International Journal of Energy Research, Volume 34, Issue 7, 557 – 567, 2010.

5. O. Sahin, H. Dolas and H. Demir, Determination of nuclation kinetics of potassium tetraborate tetrahaydrate, Cryst. Res. Technol. 42, No.8, 766-772, 2007.

6. Halil Demir, Ömer Şahin, M. Sait İzgi, Hasan Fıratoglu,  Production of Granular Boron Oxide Calcination of Ammonium Tetraborate Tetrahydrate, Thermochimica Acta, Volume 445, issue 1, pp 1-6, 2006.

        7. Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Halil DEMİR, Abdurrahman KARABULUT, Abdüssamed SARIKAYA. Hydrogen generation from sodium borohydride hydrolysis withCu-Co based catalyst: A kinetic study, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Volume: 37   Issue: 9  Pages: 956-964   Published: 2015


   8. Sahin, O; Ozdemir, M; Izgi, MS; Demir, H; Ceyhan, AA, Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate, REV. CHIM. (Bucharest), 65, No. 12, p: 1462, 2014

        

         9. O Baytar, S Ağrak, H Demir, Ö Şahin, Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Karbon Nanotüp Destekli Co-Cr-B Katalizörün Kullanılması, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi 9, 29-41

       

        10. H Demir, Ö Şahin, O Baytar, S Horoz, Investigation of the properties of photocatalytically active Cu-doped Bi2S3 nanocomposite catalysts, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31 (13), 10347-10354

 

        11. Aa Ceyhan, H Demir, Ö Şahin, Termal Analiz Yöntemiyle Potasyum Tetraborat Tetra Hidratın Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 24 (1),                  39-46


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1. Ömer Şahin, Halil Demir, Mustafa Özdemir, Abdullah Ceyhan. Potasyum tetraborat tetrahidratın metastabil bölge genişliğine bazı faktörlerin etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, Eskişehir, Türkiye.

2. Ömer Şahin, Halil Demir, Mustafa Özdemir, Abdullah Ceyhan. Potasyum tetraborat tetrahidrat kristal büyüme kinetiği üzerine ikinci çözücü etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, Eskişehir, Türkiye.

3. Halil Demir, Orhan Baytar, Selman Ağrak. The use of Ni-Cr-B catalyst in hydrolysis of sodium borohydride  and determination of its kinetics. The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), 11-15 October 2017 Sarajevo, Bosnia.

4. Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Halil Demir, Ömer Şahin, Determination of Borax pentahydrate crystal size distribution and shape inCMSMPR crystallizer – effect of supersaturation, feed flowrtae and stirring speed with time. The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), 11-15 October 2017 Sarajevo, Bosnia.

5. M. Sait Izgi, Halil Demir, orhan Baytar, Vedat Adıgüzel, Sevilay Demirci. Production of Lithium tetraborate tetrahydrate spray drier method and determination of production conditions. The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), 11-15 October 2017 Sarajevo, Bosnia.

 

        7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

. …

 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. A. Abdullah CEYHAN, Halil DEMİR, Ömer ŞAHİN, The Investigation Of Thermal Decomposition Kinetics Of Potassium Tetraborate Tetrahydrate By Thermal Analysis J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1, 2009.

2. Halil Demir, Ayçiçek Akseli. Bazı Metal Katyonlarının, Sodyum Trimetafosfat Ortamında Ayrılmalarının İyon Değiştirici Kromatografi ile İncelenmesi, İTÜ Dergisi C, Cilt 3, sayı 1, Kasım, 2005

3. Halil Demir, Termal analiz Yöntemiyle potasyum tetrahidratın bozunmasının kinetiğinin incelenmesi SÜ Mühendislik Bilim ve Teknoloji dergisi

       

      7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kocyigit A, Erel O, Aktepe N, Avci S, Demir H, Vural H. Effects of antimonic rapy on serum zinc copper and iron concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis. Balkan Journal of Clinical Laboratory Budva, 1996.

2. Koçyiğit A, Erel Ö, Aktepe N, Avcı Ş, Demir H, Vural H. Antimon tadavisi alan şark çıbanı hastalarında serum bakır, çinko, demir ve magnezyum seviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri 1996.

3. Koçyiğit A, Erel Ö, Aktepe Ş, Avcı Ş, Demir H, Vural H, Bulut K. Antimon tedavisi alan şark çıbanı hastalarında serum immunoglobulin seviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günler, Kayseri 1996.

4. Koçyiğit A, Demir H, Erel Ö, Aktepe N, Vural H, Avcı Ş. Erişkin tütün içicilerin polimorfonükleer lokosit, eritrosit ve serumlarında serbest radikal aktiviteleri. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, İzmir 1997.

5. Kocyigit A, Erel O, Vural H, Demir H, Aktepe N. Tütün içenlerde antioksidan enzim aktiviteleri, kofaktörleri ve lipit peroksidasyonu. Serbest radikaller ve antioksdanlar araştırma derneği II ulusal kongresi. Eskişehir 1999.

6. Koçyiğit A, Erel Ö, Vural H, Demir H, Aktepe N. Tütün içicilerde eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri, kofaktörleri ve lipit peroksidasyonu. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II Ulusal Kongresi. Eskişehir 1999.

7. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. Şanlıurfa İli Merkezindeki Çayır Bitkisinin Aylara göre Kurşun Muhtevası ve Merkezdeki Trafik kaynaklı Kurşun Kirliliği’’ XII. Ulusal Kimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).

8. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. Elementel Kükürdün Sulu Çözeltiden Kurşun Adsorblama özelliğinin İncelenmesi, XII. Ulusal Kimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).

9. H. Demir, M. Özdemir, S. Baytak, Şanlıurfa Merkez ve İlçelerinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat miktarının Spektrofotometrik Yöntemle Tayini, XII. Ulusal Kimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).

10. Özdemir, M. Sonsöz, Ö. Şahin, H, Demir.  Şanlıurfa Taşının Adsorbant Olarak Kullanılmasıyla Sulardaki Kurşunun Giderilmesi XII. Ulusal Kimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).

11. Ömer Şahin, M.S. İzgi, Halil Demir “Production of Boron Oxide from Ammonium Tetraborate Tetrahydrate” III. Uluslar Arası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım 2006, Ankara.

12. Faruk Suzergöz, Şinasi Aslanlı, M. Sait İzgi, Halil Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

13. Faruk Süzergöz, Halil Demir, Mustafa Özdemir, Ömer Şahin, Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

14. Faruk Süzergöz, Halil Demir, M. Sait İzgi, Özkan Durmuş, Ömer Şahin “ Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

15. Ö. Şahin, H. Dolaş, M.S. İzgi, H. Demir. Sodyum borhidrürden hidrojen üretimine çeşitli faktörlerin etkisi 2. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara.

16. Ö. Şahin, H. Demir, E. S. Cennetkuşu, M. Özdemir. Potasyum tetraborat tetrhidratın kristalizasyonuna çeşitli faktörlerin etkisi, 2. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

. …

8. Projeler

1. Potasyum pentaborat tetrahidrat ve lityum tetraborat trihidratın üretimi ve üretim şartlarının belirlenmesi, TUBİTAK Proje No: 108M043 2008-2010, Proje Yöneticisi

2. Lityum ve Potasyum tetraboratların üretim şartlarının belirlenmesi (Determination of Production Conditions of Lithium and Potassium Tetraborates Tetrahydrates) TUBİTAK Project, No: 105M050 2005-2007, Araştırmacı

3. Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidrat üretim şartlarının belirlenmesi, BOREN Proje No: BOREN-2007-Ç.0033, Araştırmacı.

4. Bazı Metal Katyonlarının Sodyum Trimetafosfat Ortamında İyon Değişimi Kromatografisi ile Ayrılmalarının İncelenmesi, Halil Demir ve Ayçiçek Akseli, İsanbul Teknik Üniversitesi, Kayıt No: 00-04-234. Araştırmacı.

5. Şanlıurfa ve çevresinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat tayini, Halil Demir ve Mustafa Zerin, Harran Üniversitesi, Proje No 10. Araştırmacı

6. Sülfirik asitle kolemanitten Borik asit ve Tinkalden Boraks pentahidrat Üretiminde Kristalzasyon Prosesinin İncelenmesi Etimaden, 400.02(TGD.2014/3 17.02.2014-17.01.2016

9. İdari Görevler:

      Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak. : Kimya Müh. Bölüm Bşk. (2014-  )

      Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak. : Dekan Yardımcısı (2009- 2019)

      Siirt Üniv.  Müh. Mim. Fak. : Yönetim Kurulu Üyesi (2009-    )

      Siirt Üniv.  Müh. Mim. Fak. : Senato Temsilcisi (2019- )

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 

11. Ödüller

 

     

 

 12.Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Genel Kimya I, II

Genel Kimya Lab. I, II

Kütle ve Enerji  Denklikleri

Kimya Müh. Termodinamiği I, II

Kütle Transferi

İleri Termodinamik


Güncelleme : 8.02.2022 15:53:00
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 A1. Halil Demir, Thermal decomposition kinetics of sodium perborate tetrahydrate to sodium metaborate by using model-fitting and model-free methods, KoreanJ. Chem. Eng., Vol. 28, No. 10, 2002-2008, 2011.

A2. Cafer Saka, Ömer Şahin, Halil Demir and Mustafa Kahyaoğlu, Removalof Lead(II) from Aqueous Solutions using Pre-boiled and Formaldehyde-TreatedOnion Skins as a New Adsorbent, SeparationScience and Technology, 46: 1–11, 2011.

A3. Hacer Dolas, Omer Sahin,, Cafer Saka and HalilDemir, A new method onproducing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surfacearea and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachioshell, Chemical Engineering Journal, Volume166, Issue 1, 191-197, 2011.

A4. ÖmerSahin, Hacer Dolas, Mustafa Kaya, Mehmet Sait Izgi, Halil Demir, Hydrogen production from sodium borohydride for fuel cells in presence ofelectrical field, InternationalJournal of Energy Research, Volume34, Issue 7, 557 – 567, 2010.

A5. O. Sahin, H. Dolas and H. Demir, Determination of nuclationkinetics of potassium tetraborate tetrahaydrate, Cryst. Res. Technol. 42, No.8, 766-772, 2007.

A6. Halil Demir, ÖmerŞahin, M. Sait İzgi, Hasan Fıratoglu, Production of Granular Boron Oxide by Calcination of Ammonium TetraborateTetrahydrate, Thermochimica Acta,Volume 445, issue 1, pp 1-6, 2006.

A7.  Cafer SAKA,Ömer ŞAHİN, Halil Demir, AbdurrahmanKARABULUT, Abdüssamed SARIKAYA. Hydrogen generation from sodium borohydridehydrolysis with a Cu-Co based catalyst: A kinetic study, Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects. DOI :10.1080/15567036.2011.603023.

A8. Sahin, O; Ozdemir, M; Izgi, MS; Demir, H; Ceyhan, AA, Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate, Revista De Chimie, 65(12), 1462-1466, 2014 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A. A. CEYHAN, H. DEMİR,Ö. ŞAHİN, The Investigation Of Thermal DecompositionKinetics Of Potassium Tetraborate Tetrahydrate By Thermal Analysis J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1, 2009.

D2.H. Demir, A. Akseli, Bazı MetalKatyonlarının, Sodyum Trimetafosfat Ortamında Ayrılmalarının İyon DeğiştiriciKromatografi ile İncelenmesi, İTÜ DergisiC, Cilt 3, sayı 1, p. 67-72, Kasım 2005

D3. A. Koçyiğit, H. Demir, Ö. Erel, N. Aktepe, Ş. Avcı, Antioxidative enzyme activitiesin granulocytes and some trace metals in smokers. The New Medical Journal15:1-8, 1998
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.A.Kocyigit, Ö. Erel, N. Aktepe, Ş. Avci, H.Demir, H. Vural, Antimon tadavisialan şark çıbanı hastalarında serum bakır, çinko, demir ve magnezyumseviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, p. 22 Kayseri,1996..

E2.A. Koçyiğit, H. Demir, Ö. Erel, N.Aktepe, H. Vural, Ş. Avcı, Erişkin tütün içicilerin polimorfonükleer lokosit,eritrosit ve serumlarında serbest radikal aktiviteleri. XIV. Ulusal BiyokimyaKongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, c-309, İzmir 1997.

E3. A. Kocyigit, Ö.Erel, H. Vural, H. Demir, N. Aktepe, Tütün içenlerdeantioksidan enzim aktiviteleri, kofaktörleri ve lipit peroksidasyonu. Serbestradikaller ve antioksidanlar araştırma derneği II ulusal kongresi, p.98,  Eskişehir 1999.

E4. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. Şanlıurfaİli Merkezindeki Çayır Bitkisinin Aylara göre Kurşun Muhtevası ve MerkezdekiTrafik kaynaklı Kurşun Kirliliği, XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri,p. 35, Samsun, 1999).

E5. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. ElementelKükürdün Sulu Çözeltiden Kurşun Adsorblama özelliğinin İncelenmesi, XII. UlusalKimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).p.56

E6.H. Demir, M. Özdemir, S. Baytak,Şanlıurfa Merkez ve İlçelerinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat miktarınınSpektrofotometrik Yöntemle Tayini, XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri,p. 57, Samsun, 1999).

E7. Özdemir, M. Sonsöz, Ö. Şahin, H, Demir.  Şanlıurfa Taşının Adsorbant OlarakKullanılmasıyla Sulardaki Kurşunun Giderilmesi XII. Ulusal Kimya KongresiBildiri Özetleri, p. 290, Samsun, 1999).

E8.F.Suzergöz, Ş. Aslanlı, M. S. İzgi, H.Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki BorDışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması”19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 108, Trabzon 2008.

E9.F.Suzergöz, H. Demir, M. Özdemir, Ö.Şahin, Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin BiyogazVerimi Açısından Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p.107,Trabzon 2008.

E10.F.Suzergöz, H Demir, M. S. İzgi, ÖDurmuş, Ö. Şahin, Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor BileşiklerindenBoraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 290-291, Trabzon, 2008, Türkiye.

E11.Ö.Şahin, H. Dolaş, M.S. İzgi, H. Demir.Sodyum borhidrürden hidrojen üretimine çeşitli faktörlerin etkisi 2. Ulusal BorÇalıştayı bildiriler kitabı, p. 49-54, Ankara 2008.

E12.Ö.Şahin, H. Demir, E. S. Cennetkuşu,M. Özdemir. Potasyum tetraborat tetrhidratın kristalizasyonuna çeşitlifaktörlerin etkisi, 2. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara. p.117-124

İdari Görevler:

İdari Görevler:

     Siirt Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü : Müdür Yardımcısı (2008-2011)

     Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak.          :Dekan Yardımcısı (2008-      )

     Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak.         : Fakülte Yön. Kurulu Üyesi (2008-  )

      Siirt Üniv. Müh.Mim. Fak.          : Fakülte Kurulu Üyesi (2008-   )           

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Potasyum pentaborat tetrahidrat velityum tetraborat trihidratın üretimi ve üretim şartlarının belirlenmesi,TUBİTAK Proje No: 108M043 2008-2010, ProjeYöneticisi.

2. Lityum ve Potasyum tetraboratların üretim şartlarının belirlenmesi (Determination of Production Conditions of Lithium and Potassium Tetraborates Tetrahydrates) TUBİTAK Project, No: 105M0502005-2007, Araştırmacı.

3. Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidratüretim şartlarının belirlenmesi, BOREN Proje No: BOREN-2007-Ç.0033, Araştırmacı.

4. Bazı Metal Katyonlarının SodyumTrimetafosfat Ortamında İyon Değişimi Kromatografisi ile Ayrılmalarınınİncelenmesi, Halil Demir ve Ayçiçek Akseli, İsanbul Teknik Üniversitesi, KayıtNo: 00-04-234. Araştırmacı.

5. Şanlıurfa ve çevresinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat tayini, Halil Demir ve Mustafa Zerin, HarranÜniversitesi, Proje No 10. Araştırmacı

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Lisans Dersleri:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati


Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Genel Kimya I

4


Kütle ve Enerji Denklikleri

3

2


Genel Kimya lab.I

4


İlkbahar

Genel Kimya II

4


Genel Kimya Lab.II

4


Kimya Müh. Termodinamiği II

4


2016-2017

Güz

Kütle ve Enerji Denklikleri

3

2


Kim. Müh. Termodinamiği I

3


İlkbahar

Genel Kimya II

4


Süt Teknolojisi

2

2


Genel Kimya Lab.II

4


Kütle Aktarımı

3


Kimya Müh. Termodinamiği II

4Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ö.Şahin, H. Demir, M. Özdemir, A.Ceyhan, Potasyum tetraborat tetrahidratın metastabil bölge genişliğine bazıfaktörlerin etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, p.409-412, Eskişehir, Türkiye.

B2.Ö.Şahin, H. Demir, M. Özdemir, A.Ceyhan, Potasyum tetraborat tetrahidrat kristal büyüme kinetiği üzerine ikinciçözücü etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, 413-417, Eskişehir,Türkiye.

B3. Ö.Şahin, M.S. İzgi, H. Demir, Productionof Boron Oxide from Ammonium Tetraborate Tetrahydrate” III. UluslarArası BorSempozyumu, 2-4 Kasım 2006, p.191-197, Ankara Türkiye.

B.4 A. Kocyigit, Ö.Erel, N. Aktepe, Ş. Avci, H. Demir, H. Vural, Effects of antimonictherapy on serum zinc copper and iron concentrations in patients with cutaneousleishmaniasis. Balkan Journal of Clinical Laboratory p.136, Budva, 1996.

B5. Mehmet Sait İzgi ,Halil Demir , Orhan Baytar , Vedat Adıgüzel , Sevilay Demirci “Productıon Of Lıthıum Tetraborate Tetrahydrate By Spray Drıer Method And Determınatıon Of Productıon Condıtıons” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia