İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 2901
Kurumsal E-Posta fadilaygan  siirt.edu.tr
E-Posta fadilaygan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:13:46

Doç.Dr FADIL AYĞAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : FADIL AYĞAN

2. Doğum Tarihi          :05.04.1977

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

İlahiyat-Kelam

Marmara Üniversitesi

2006

Doktora

İlahiyat-Kelam

Marmara Üniversitesi

2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2013

Doçentlik Tarihi                        : 2017

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  Ümmühan TİRYAKİOĞLU, “Mevdudî’nin İtikadî Görüşleri”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Osmanlı Dönemi Nübüvvet Literatürü.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

            2.  Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış Algı ve Gerçekler.  Bilimname Düşünce Platmu 29), 141-160.

            3. Müslüman Kelamcıların Mecaz Merkezli Kitab-ı Mukaddes Yorumlamaları Baba Oğul Metau Bağlamında Bir İnceleme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 13(2), 751-771.

            4. Zorunlu Varlığı İspat Bağlamında İbn Sînâ da Varlık Mahiyet İlişkisi Ontolojiden Teolojiye.  İslâmî İlimler Dergisi, 10(1), 111-131.          

            5. Matürîdî Kelamcı Şemsüddîn es Semerkandî nin Hıristiyanlık Eleştirisi.  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(46), 125-144.

            6. Ölü Deniz Yazmalarında Geleceğe Dönük Beklentiler Bir Ahir Zaman Peygamberini Öngörür mü Tebşirat Açısından Bir Değerlendirme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 11(1), 101-119.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. AYĞAN FADIL (2016).  Dini Bir Sorumluluk Alanı Olarak Çevre Ahlakının Teolojik Temelleri.  3. Uluslararsı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 864-872.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          2

                       

                       

2. AYĞAN FADIL (2016).  İslam da Dini Semboller  Şeâir i İslam  ve Selahaddin Eyyûbî nin Kudüs Algısı.  Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu.

           

3. AYĞAN FADIL (2016).  Müteahhirûn Döneminde Kelâmın Metafizik Olarak İnşasının Yöntemsel Boyutları.  Uluslararası Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu.

                       

4. AYĞAN FADIL (2015).  Isfahanî nin Tecrid Şerhi Felsefî Mu tezilî Şii Bir Metnin Sünnî Yorum ve Eleştirisi.  Uluslararası Osmanlı'da İlm-i Kelam Sempozyumu.

                       

5. AYĞAN FADIL (2014).  Eşarî de Bilgi Teorisi.  Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, 1, 135-149.

           

6. AYĞAN FADIL (2013).  Kitab ı Mukaddes ve Kur an ı Kerimde Hz  Nuh  Karşılaştırmalı Bir İnceleme.  Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 45-54.

                       

7. AYĞAN FADIL (2012).  Tarihten Günümüze Cizre Yöresi Medreselerinde Kelam ve Akaid Öğretimi.  Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 421-429.

 

7.4. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1. Announce of last Prophet: Bashairu’n-Nubuvve (2017)., AYĞAN FADIL,  İsam Yayınları, ISBN:978-975-389-938-3.

                       

2. The Translation of Ta’vilatu’l-Qur’an (2017)., AYĞAN FADIL,  Ensar Yayınları, ISBN:6059519472.

                                   

3. İslam Kelâmında Yahudilik Eleştirisi  Antropomorfizm ve Nesih Bağlamında Bir Araştırma (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9852-70-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2681787)

 

4. Günümüz Kelam Problemleri, Bölüm adı:(Mehdi ve Deccal İnancı) (2017)., AYĞAN FADIL,  Ekin Yayınları, Editör:Recep Ardoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 471, ISBN:978-605-5146-65-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3630036)

 

5. Nübüvvet ve Medeniyet, Bölüm adı:(Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Teologların Hz. Peygamber Tasavvurlarına Bir Bakış: Algı ve Gerçekler) (2017)., AYĞAN FADIL,  Kitap Dünyası, Editör:Abdulhamit Sinanoğlu, Recep Ardoğan, Basım sayısı:1, ISBN:9786053513063, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4153714)

                       

6. Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu, Bölüm adı:(Müteahhirûn Döneminde Kelâmın Metafizik Olarak İnşâsının Yöntemsel Boyutları) (2017)., AYĞAN FADIL,  Gaziantep Üniversitesi Yayınları, Editör:Mahmut Çınar, Mustafa Ünverdi vdğ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-605-65806-1-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3630187)

                       

7. Bir Din Aydını Profili  M  Şemsettin Günaltay, Bölüm adı:(Şemseddin Günaltay'ın Kelamî Görüşleri) (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Editör:Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-605-9852-38-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2709159)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. AYĞAN FADIL (2012).  Eş arî Kelâmının Sistemleşmesine Katkıları Bakımından Ebû İshâk el İsferâyinî.  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 7-28.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. AYĞAN FADIL (2014).  Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz  Muhammed in Nübüvvetinin Mâhiyeti.  Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, 51-89.

 

2. AYĞAN FADIL (2014).  Karşılıksız Tebliğ Bağlamında Dini Davet ve Hizmetlerde Peygamberlerin Örnekliği.  V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, 252-261.

 

3. AYĞAN FADIL (2013).  Bir İnanç Olarak Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri Mesih Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir Analiz .  Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelam Problemleri

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. AYĞAN FADIL (2014).  Uluslararası İmam Eş arî ve Eş arilik Sempozyumu.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 205-216. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

 

8.Projeler

            1. Kuran’ın İndiği Tarihte Cahiliye Araplarının Nübüvvet Telakkisi, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı:ÇALIŞKAN MUHAMMED SELMAN,Yürütücü:SÖYLEMEZ MEHMET MAHFUZ,Yürütücü:SARIKAYA HÜSEYİN,Araştırmacı:AYĞAN FADIL,Araştırmacı:KOTAN ŞEVKET,Araştırmacı:ERDEMCİ CEMALETTİN, , 01/01/2017 - 30/12/2017 (ULUSAL)

 

9.İdari Görevler

            1.  Dekan Yardımcısı, 2013-…, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

            2.  Senato Üyeliği, 2015-…, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, Üye, 2014

2. Kelam Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu, Üye, 2014

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İslam İnanç Esasları

Sistematik Kelam

Kelam Kavramları

 

2+2+2

 

4+4+4

 

3

 

120

 

110

 

6

İlkbahar

Kelam Tarihi

Sistematik Kelam

Klasik Kelam Metinleri I

 

3+3+3

2+2+2

 

3

 

120

110

 

10

 

2017-2018

Güz

İslam İnanç Esasları

Sistematik Kelam

Klasik Kelam Metinleri I

Klasik Kelam Metinleri II

2+2+2

 

4+4+4

 

3

 

3

 

120

 

110

 

11

 

6

İlkbahar

Sistematik Kelam

Günümüz Kelam Problemleri

Kelamda Yenilik Arayışları

 

2+2+2

 

2+2+2+2

 

 

2+2+2+2+2

 

110

 

100

 

 

160

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Çalıştay

Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle İslam Düşüncesinin Dört Kurucu Unsuru, İSAV'ın düzenlemiş olduğu ilmî ihtisas toplantısına Kelam bilimi alanında müzakerecilik. Bu çalıştayda yapılan müzakere ayrıca çalıştay kitabında yayınlanmıştır., İslami İlimler Araştırma Vakfı, Çalıştay, 14.11.2015 -15.11.2015 (Ulusal)

 
Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İSAV'ın düzenlemiş olduğu çalıştayda müzakerecilik. Müzakere metni ayrıca bir kitapta yayınlanmıştır., İslami İlimler Araştırmalar Vakfı, Çalıştay, 20.10.2012 -21.10.2012 (Ulusal)

Editörlük
Uluslarası İmam Eş ari ve Eş arilik Sempozyumu Bildirileri, Kitap, Editör, Beyan Yayınları (2015)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
AYĞAN FADIL (2014).  Uluslararası İmam Eş arî ve Eş arilik Sempozyumu.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 205-216. (Yayın No: 2720339)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

AYĞAN FADIL (2014).  Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz  Muhammed in Nübüvvetinin Mâhiyeti.  Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, 51-89. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2681362)AYĞAN FADIL (2014).  Karşılıksız Tebliğ Bağlamında Dini Davet ve Hizmetlerde Peygamberlerin Örnekliği.  V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, 252-261. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1769345)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Bir İnanç Olarak Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri Mesih Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir Analiz .  Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelam Problemleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:393859)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
AYĞAN FADIL (2012).  Eş arî Kelâmının Sistemleşmesine Katkıları Bakımından Ebû İshâk el İsferâyinî.  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 7-28.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

AYĞAN FADIL (2016).  Dini Bir Sorumluluk Alanı Olarak Çevre Ahlakının Teolojik Temelleri.  3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 864-872. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3110994)

 AYĞAN FADIL (2016).  İslam da Dini Semboller  Şeâir i İslam  ve Selahaddin Eyyûbî nin Kudüs Algısı.  Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3090598)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2016).  Müteahhirûn Döneminde Kelâmın Metafizik Olarak İnşasının Yöntemsel Boyutları.  Uluslararası Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3110819)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Isfahanî nin Tecrid Şerhi Felsefî Mu tezilî Şii Bir Metnin Sünnî Yorum ve Eleştirisi.  Uluslararası Osmanlı'da İlm-i Kelam Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1769107)

 
AYĞAN FADIL (2014).  Eş arî de Bilgi Teorisi.  Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, 1, 135-149. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511943)

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Kitab ı Mukaddes ve Kur an ı Kerimde Hz  Nuh  Karşılaştırmalı Bir İnceleme.  Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 45-54. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511935)

 

 

AYĞAN FADIL (2012).  Tarihten Günümüze Cizre Yöresi Medreselerinde Kelam ve Akaid Öğretimi.  Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 421-429. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:387086)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


 

 

 

 

AYĞAN FADIL  Osmanlı Dönemi Nübüvvet Literatürü.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Yayın No: 2720204)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Teologların Hz  Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış  Algı ve Gerçekler.  Bilimname Düşünce Platformu(29), 141-160. (Yayın No: 1766418)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Müslüman Kelamcıların Mecaz Merkezli Kitab ı Mukaddes Yorumlamaları  Baba Oğul Metaforu Bağlamında Bir İnceleme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 13(2), 751-771. (Yayın No: 1751325)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Zorunlu Varlığı İspat Bağlamında İbn Sînâ da Varlık Mahiyet İlişkisi  Ontolojiden Teolojiye.  İslâmî İlimler Dergisi, 10(1), 111-131. (Yayın No: 1511925)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2014).  Matürîdî Kelamcı Şemsüddîn es Semerkandî nin Hıristiyanlık Eleştirisi.  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(46), 125-144. (Yayın No: 1078731)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Ölü Deniz Yazmalarında Geleceğe Dönük Beklentiler Bir Ahir Zaman Peygamberini Öngörür mü  Tebşirat Açısından Bir Değerlendirme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 11(1), 101-119. (Yayın No: 375026)

Yazılan Ulusal/uluslararası Kitaplar
İslam Kelâmında Yahudilik Eleştirisi  Antropomorfizm ve Nesih Bağlamında Bir Araştırma (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9852-70-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Yazılan Ulusal/uluslararası Kitaplardaki Bölümler
Bir Din Aydını Profili  M  Şemsettin Günaltay, Bölüm adı:(Şemseddin Günaltay'ın Kelamî Görüşleri) (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Editör:Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-605-9852-38-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2709159)